*

*

list người vạc ngôn và báo tin cho báo chí của các cơ quan liêu hành chính nhà nước tỉnh giấc Khánh Hòa
*

*

*