Bài vi&#7871t &#273&#432&#7907c tham v&#7845n b&#7903i D&#432&#7907c s&#297 Nguy&#7877n Th&#7883 H&#7891ng Vân
Ng&#7921c lép, ng&#7921c nh&#7887 là v&#7845n &#273&#7873 khi&#7871n nhi&#7873u ch&#7883 em ph&#7909 n&#7919 c&#7843m th&#7845y thi&#7871u t&#7921 tin và không th&#7875 m&#7863c nh&#7919ng b&#7897 &#273&#7891yêu thích. Hi&#7879n nay, m&#7897t trong nh&#7919ng ph&#432&#417ng pháp giúp t&#259ng kích th&#432&#7899c vòng m&#7897t &#273&#432&#7907c khá nhi&#7873u ch&#7883 em l&#7921a ch&#7885n &#273ó là s&#7917 d&#7909ng viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1 – gi&#7843i pháp an toàn, ít t&#7889n kém giúp ch&#7883 em c&#7843i thi&#7879n tình tr&#7841ng ng&#7921c ph&#7859ng.
Nh&#432ng có l&#7869 nhi&#7873u ch&#7883 em v&#7851n &#273ang phân vân không bi&#7871t s&#7843n ph&#7849m nào phù h&#7907p v&#7899i b&#7843n thân gi&#7919a muôn vàn s&#7843n ph&#7849m hi&#7879n có trên th&#7883 tr&#432&#7901ng. &#272&#7915ng lo qua bài vi&#7871t d&#432&#7899i &#273ây Nhà thu&#7889c Vi&#7879t s&#7869 gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n b&#7841n top 6 viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1 hi&#7879u qu&#7843 nh&#7845t hi&#7879n nay &#273&#432&#7907c nh&#7853n nhi&#7873u ph&#7843n h&#7891i và &#273ánh giá tích c&#7921c t&#7915 phía ng&#432&#7901i dùng.

Đang xem: Review tăng vòng 1

*

Review top 6 viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1 hi&#7879u qu&#7843 nh&#7845t hi&#7879n nay &#273&#432&#7907c tin dùng
Viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1 là s&#7843n ph&#7849m có tác d&#7909ng h&#7895 tr&#7907 t&#259ng kích th&#432&#7899c vòng 1, nh&#7901 c&#417 ch&#7871 tác &#273&#7897ng ch&#7911 y&#7871u d&#7921a vào s&#7921 b&#7893 sung ho&#7863c kích thích s&#7843n sinh hormone n&#7897i ti&#7871t t&#7889 n&#7919 &#273&#7875 thúc &#273&#7849y vòng ng&#7921c phát tri&#7875n.&#272a s&#7889 các s&#7843n ph&#7849m &#273&#7873u &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t v&#7899i các thành ph&#7847n t&#7915 thiên nhiên an toàn, lành tính giúp các mô tuy&#7871n vú phát tri&#7875n m&#7897t cách thu&#7853n l&#7907i h&#417n, thúc &#273&#7849y t&#259ng tr&#432&#7903ng kích th&#432&#7899c c&#7911a b&#7897 ng&#7921c.

*

&#272&#7891ng th&#7901i, viên u&#7889ng còn giúp b&#7893 sung các d&#432&#7905ng ch&#7845t nh&#432 vitamin, khoáng ch&#7845t giúp t&#259ng &#273&#7897 &#273àn h&#7891i c&#7911a ng&#7921c, c&#7843i thi&#7879n tình tr&#7841ng ch&#7843y x&#7879, nhão, t&#7915 &#273ó s&#259n ch&#7855c, trông tràn &#273&#7847y s&#7913c s&#7889ng và h&#7845p d&#7851n h&#417n r&#7845t nhi&#7873u. H&#7847u h&#7871t các s&#7843n ph&#7849m này không gây ph&#7909 thu&#7897c, không làm ng&#7921c ch&#7843y x&#7879 hay nh&#7887 l&#7841i khi ng&#432ng s&#7917 d&#7909ng.
Ta có th&#7875 th&#7845y rõ, khi so sánh v&#7899i các li&#7879u pháp c&#7843i thi&#7879n kích th&#432&#7899c vòng 1 nh&#432 ph&#7851u thu&#7853t nâng ng&#7921c, &#273&#7897n ng&#7921c… thì viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1 s&#7869 cho tác d&#7909ng th&#7921c s&#7921, có th&#7875 quan sát b&#7857ng m&#7855t sau m&#7897t th&#7901i gian nh&#7845t &#273&#7883nh, l&#7841i không quá t&#7889n kém và nhi&#7873u r&#7911i ro nh&#432 các bi&#7879n pháp ph&#7851u thu&#7853t. Nh&#432ng &#273&#7875 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c hi&#7879u qu&#7843 và &#273&#7843m b&#7843o an toàn b&#7841n ph&#7843i tìm mua các s&#7843n ph&#7849m chính hãng, &#273&#7915ng ham r&#7867 mà mua s&#7843n ph&#7849m không rõ ngu&#7891n g&#7889c vì nó v&#7915a không có tác d&#7909ng v&#7915a làm t&#7893n h&#7841i &#273&#7871n s&#7913c kho&#7867.

Tác d&#7909ng c&#7911a viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1

Giúp t&#259ng c&#432&#7901ng và &#273i&#7873u hòa hormone n&#7919 estrogen, t&#7915 &#273ó giúp t&#259ng và phát tri&#7875n kích th&#432&#7899c vòng 1 &#273&#7847y &#273&#7863n, cân &#273&#7889i. H&#7895 tr&#7907 tuy&#7871n vú phát tri&#7875n, t&#259ng s&#7843n sinh collagen giúp cho ng&#7921c phát tri&#7875n s&#259n ch&#7855c, tác &#273&#7897ng ch&#7911 y&#7871u lên tuy&#7871n vú và các mô m&#7905 t&#7841i ng&#7921c nên không gây t&#259ng cân. H&#7895 tr&#7907 t&#259ng c&#432&#7901ng n&#7897i ti&#7871t t&#7889 n&#7919, r&#7889i lo&#7841n kinh nguy&#7879t, b&#7889c h&#7887a, suy gi&#7843m sinh lý do suy gi&#7843m n&#7897i ti&#7871t t&#7889 n&#7919. Giúp t&#259ng c&#432&#7901ng b&#7893 sung vitamin và khoáng ch&#7845t cho c&#417 th&#7875. H&#7895 tr&#7907 làm &#273&#7865p, ch&#259m sóc da, giúp da m&#7883n màng h&#417n, giúp c&#7843i thi&#7879n các bi&#7875u hi&#7879n lão hóa da.

Cách ch&#7885n viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1 an toàn hi&#7879u qu&#7843 nh&#7845t

*


&#272&#7875 l&#7921a ch&#7885n &#273&#432&#7907c m&#7897t s&#7843n ph&#7849m giúp t&#259ng vòng 1 an toàn hi&#7879u qu&#7843 b&#7841n c&#7847n tìm hi&#7875u k&#7929 thành ph&#7847n c&#7911a nó. T&#7889t nh&#7845t là nên l&#7921a ch&#7885n s&#7843n ph&#7849m có ngu&#7891n g&#7889c t&#7915 thiên nhiên có l&#7907i cho s&#7921 phát tri&#7875n c&#7911a ng&#7921c nh&#432 m&#7847m &#273&#7853u nành, c&#7887 ca ri, sâm t&#7889 n&#7919…, không ch&#7913a ch&#7845t b&#7843o qu&#7843n, h&#432&#417ng li&#7879u, ch&#7845t t&#7841o màu &#273&#7875 h&#7841n ch&#7871 kích &#7913ng và m&#7897t s&#7889 tác d&#7909ng ph&#7909 không mong mu&#7889n.
M&#7897t trong nh&#7919ng tiêu chí &#273&#7875 l&#7921a ch&#7885n &#273&#432&#7907c viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1 an toàn hi&#7879u qu&#7843 nh&#7845t &#273ó là &#273&#7843m b&#7843o ngu&#7891n g&#7889c rõ ràng, &#273&#7871n t&#7915 nh&#7919ng th&#432&#417ng hi&#7879u uy tín &#273&#7875 tránh các tình tr&#7841ng mua ph&#7843i hàng gi&#7843, hàng nhái, hàng kém ch&#7845t l&#432&#7907ng gây h&#7841i cho s&#7913c kh&#7887e c&#7911a b&#7841n.
Tr&#432&#7899c khi quy&#7871t &#273&#7883nh mua s&#7843n ph&#7849m, b&#7841n có th&#7875 tham kh&#7843o ph&#7843n h&#7891i c&#7911a ng&#432&#7901i dùng, c&#361ng có th&#7875 h&#7887i ý ki&#7871n c&#7911a ng&#432&#7901i có chuyên môn &#273&#7875 có th&#7875 &#273&#432a ra l&#7921a ch&#7885n &#273úng &#273&#7855n nh&#7845t.

Review top 6 viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1 hi&#7879u qu&#7843 nh&#7845t

1. Viên u&#7889ng n&#7903 ng&#7921c &#272ào H&#7891ng &#272&#417n Venus

Viên u&#7889ng n&#7903 ng&#7921c &#272ào H&#7891ng &#272&#417n Venus &#273&#432&#7907c nghiên c&#7913u và s&#7843n xu&#7845t t&#7841i Trung tâm Chuy&#7875n giao Khoa h&#7885c Công ngh&#7879 và Phát tri&#7875n D&#432&#7907c li&#7879u – Vi&#7879n D&#432&#7907c li&#7879u Trung &#431&#417ng. S&#7843n ph&#7849m v&#7899i chi&#7871t xu&#7845t 100% thành ph&#7847n t&#7915 thiên nhiên &#273ã &#273&#432&#7907c ki&#7875m &#273&#7883nh v&#7873 &#273&#7897 an toàn nên vô cùng lành tính &#273&#7889i v&#7899i s&#7913c kh&#7887e ng&#432&#7901i dùng. V&#7899i kh&#7843 n&#259ng c&#7843i thi&#7879n n&#7897i ti&#7871t t&#7889 n&#7919, làm s&#259n ch&#7855c ng&#7921c, làm &#273&#7865p da, làm ch&#7853m quá trình lão hoá, giúp c&#417 th&#7875 kh&#7887e m&#7841nh t&#7915 bên trong. cho ph&#7909 n&#7919 thêm xuân và ngày càng quy&#7871n r&#361. Còn ch&#7847n ch&#7901 gì mà không nhanh tay s&#7903 h&#7919u cho mình s&#7843n ph&#7849m c&#7921c k&#7923 tuy&#7879t v&#7901i này.

*

Thành ph&#7847n chính và công d&#7909ng: Pueraria mirifica (cây s&#7855n dây Thái Lan): Có tác d&#7909ng g&#7845p 3000 l&#7847n tinh ch&#7845t m&#7847m &#273&#7853u nành v&#7899i kh&#7843 n&#259ng làm t&#259ng kích th&#432&#7899c vòng 1 và s&#259n ch&#7855c ng&#7921c, b&#7893 sung estrogen, cân b&#7857ng n&#7897i ti&#7871t t&#7889, giúp làm ch&#7853m quá trình lão hoá, c&#7843i thi&#7879n các v&#7871t thâm nám, tàn nhang mang l&#7841i làn da tr&#7855ng sáng, m&#7883n màng. Tinh ch&#7845t m&#7847m &#273&#7853u nành: M&#7847m &#273&#7853u nành có kh&#7843 n&#259ng b&#7893 sung hormone t&#7921 nhiên giúp phòng ng&#7915a các b&#7879nh ung th&#432, &#273&#7863c bi&#7879t là ung th&#432 vú – c&#259n b&#7879nh có t&#7927 l&#7879 m&#7855c cao &#7903 ph&#7909 n&#7919. Damiana leaf: Ch&#7913a nhi&#7873u ho&#7841t ch&#7845t giúp duy trì vóc dáng thon th&#7843 và có kh&#7843 n&#259ng c&#7843i thi&#7879n ch&#7913c n&#259ng sinh d&#7909c giúp t&#259ng c&#7843m xúc th&#259ng hoa cho ng&#432&#7901i s&#7917 d&#7909ng. R&#7877 &#273&#432&#417ng quy: Có hàm l&#432&#7907ng vitamin và các lo&#7841i axit amin r&#7845t cao có kh&#7843 n&#259ng &#7893n &#273&#7883nh tim m&#7841ch, h&#7879 th&#7847n kinh, gi&#7843m &#273au b&#7909ng kinh và b&#7893 tr&#7907 s&#7913c kh&#7887e. Nano curcumin (chi&#7871t xu&#7845t &#273&#7871n t&#7915 ngh&#7879): Giúp ch&#7889ng oxy hóa, b&#7843o v&#7879 các t&#7871 bào kh&#7887i tác &#273&#7897ng c&#7911a g&#7889c t&#7921 do, b&#7843o v&#7879 c&#417 th&#7875 kh&#7887i nguy c&#417 ung th&#432 và các b&#7879nh lý nghiêm tr&#7885ng khác. Không ch&#7881 v&#7853y, curcumin còn giúp làm &#273&#7865p da, h&#7895 tr&#7907 ph&#7909c h&#7891i vóc dáng sau sinh. Saw palmetto (chi&#7871t xu&#7845t t&#7915 cây c&#7885 lùn): Có tác d&#7909ng b&#7893 sung estrogen th&#7921c v&#7853t, b&#7891i b&#7893 khí huy&#7871t giúp phòng tránh nguy c&#417 ung th&#432.&#272&#7889i t&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ng: Ph&#7909 n&#7919 th&#7901i k&#7923 mãn kinh, ti&#7873n mãn kinh, suy gi&#7843m n&#7897i ti&#7871t t&#7889 n&#7919 v&#7899i bi&#7875u hi&#7879n: b&#7889c h&#7887a, sinh lý suy gi&#7843m. Ph&#7909 n&#7919 mu&#7889n ch&#259m sóc làm &#273&#7865p ng&#7921c, da.Review s&#7843n ph&#7849m: S&#7843n ph&#7849m có ngu&#7891n g&#7889c t&#7915 thiên nhiên, &#273&#432&#7907c bào ch&#7871 d&#7921a trên các th&#7843o d&#432&#7907c quý trong &#272ông y, do v&#7853y không ch&#7881 r&#7845t an toàn, không gây tác d&#7909ng ph&#7909 cho c&#417 th&#7875 mà còn &#273&#7863c bi&#7879t phù h&#7907p v&#7899i th&#7875 tr&#7841ng và c&#417 &#273&#7883a c&#7911a ph&#7909 n&#7919 Vi&#7879t Nam. &#272&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t trên dây chuy&#7873n công ngh&#7879 và h&#7879 th&#7889ng máy móc hi&#7879n &#273&#7841i, ti&#7871n b&#7897, &#273&#7841t tiêu chu&#7849n an toàn th&#7921c ph&#7849m và không có b&#7845t k&#7923 t&#7841p ch&#7845t &#273&#7897c h&#7841i nào cho ng&#432&#7901i s&#7917 d&#7909ng. Giá thành s&#7843n ph&#7849m khá r&#7867 so v&#7899i các s&#7843n ph&#7849m viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1 khác, có giá kho&#7843ng 600.000VN&#272/H&#7897p 60 viên.
Viên u&#7889ng &#272ào tiên là s&#7843n ph&#7849m c&#7911a Công Ty C&#7893 D&#432&#7907c Ph&#7849m Qu&#7889c T&#7871 STP v&#7899i các thành ph&#7847n chính &#273&#432&#7907c chi&#7871t xu&#7845t t&#7915 thiên nhiên. S&#7843n ph&#7849m h&#7895 tr&#7907 t&#259ng c&#432&#7901ng n&#7897i ti&#7871t t&#7889 n&#7919, giúp c&#7843i thi&#7879n các bi&#7875u hi&#7879n lão hóa da, r&#7889i lo&#7841n kinh nguy&#7879t, b&#7889c h&#7887a, suy gi&#7843m sinh lý do suy gi&#7843m n&#7897i ti&#7871t t&#7889 n&#7919, giúp n&#7903 ng&#7921c.

*

Thành ph&#7847n và công d&#7909ng: Chi&#7871t xu&#7845t Maca: &#273&#432&#417&#803c biê&#769t &#273ê&#769n v&#417&#769i h&#417n 20 hoa&#803t châ&#769t ho&#769a ho&#803c khác nhau, &#273&#259&#803c biê&#803t hai hoa&#803t châ&#769t miroestrol, doeximiroestrol la&#768 2 phytoestrogen (estrogen th&#432&#803c vâ&#803t) co&#769 câ&#769u tru&#769c gâ&#768n giô&#769ng v&#417&#769i estrogen nh&#432ng ma&#803nh h&#417n gâ&#769p 3000 lâ&#768n co&#769 ta&#769c du&#803ng ki&#769ch thi&#769ch la&#768m t&#259ng ki&#769ch th&#432&#417&#769c, s&#259n ch&#259&#769c va&#768 &#273â&#768y &#273&#259&#803n vo&#768ng ng&#432&#803c. Chi&#7871t xu&#7845t Kacip Fatimah: Mang l&#7841i công d&#7909ng v&#432&#7907t tr&#7897i giúp t&#259ng kích th&#432&#7899c vòng 1, kh&#7855c ph&#7909c tình tr&#7841ng ch&#7843y x&#7879, kém s&#259n ch&#7855c, t&#259ng c&#432&#7901ng estrogen, &#273i&#7873u hòa n&#7897i ti&#7871t t&#7889 n&#7919. Ngoài ra, còn giúp gia&#777m kho&#770 ha&#803n, ta&#774ng cu&#795o&#795&#768ng kha&#777 na&#774ng ti&#768nh du&#803c o&#795&#777 nu&#795&#771 gio&#795&#769i. Chi&#7871t xu&#7845t sâm t&#7889 n&#7919: Làm n&#7903 và s&#259n ch&#7855c ng&#7921c t&#7921 nhiên cho n&#7919 gi&#7899i, &#273&#7863c bi&#7879t là nh&#7919ng ch&#7883 em có ng&#7921c nh&#7887, ph&#7909 n&#7919 sau sinh và cho con bú. Chi&#7871t xu&#7845t &#273u &#273&#7911 xanh: Ch&#7913a nhi&#7873u ch&#7845t dinh d&#432&#7905ng enzyme kích thích s&#7843n sinh n&#7897i ti&#7871t t&#7889 estrogen và prolactin có tác d&#7909ng c&#7843i thi&#7879n kích th&#432&#7899c vòng 1 an toàn, hi&#7879u qu&#7843. Cao &#273&#432&#417ng quy: Giúp t&#259ng kích th&#432&#7899c vòng 1, gi&#7843m c&#417n &#273au b&#7909ng kinh, &#273i&#7873u tr&#7883 ch&#7913ng b&#7889c h&#7887a &#7903 ng&#432&#7901i ti&#7873n mãn kinh. Cao hoa h&#7891ng: Giúp an th&#7847n, gi&#7843m c&#259ng th&#7859ng và tr&#7847m c&#7843m. Cao xuyên khung: &#272i&#7873u tr&#7883 kinh nguyê&#803t không &#273ê&#768u, Du&#768ng cho phu&#803 n&#432&#771 sau khi sinh n&#417&#777 bi&#803 rong huyê&#769t ke&#769o da&#768i. B&#7897t s&#7919a ong chúa: Giúp t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c kh&#7887e &#273&#7889i v&#7899i ng&#432&#7901i b&#7883 suy nh&#432&#7907c c&#417 th&#7875, ph&#7909 n&#7919 mãn kinh,… và làm &#273&#7865p da. B&#7897t nhau thai c&#7915u: Kích thích cho quá trình s&#7843n sinh ra estrogen, t&#7915 &#273ó nhau thai c&#7915u t&#259ng kích th&#432&#7899c vòng 1, làm cho ng&#7921c c&#7911a b&#7841n tr&#7903 nên s&#259n ch&#7855c, gi&#7843m tình tr&#7841ng ng&#7921c ch&#7843y x&#7879 sau khi sinh. Isoflavon 40%: Là m&#7897t ho&#7841t ch&#7845t có trong m&#7847m &#273&#7853u nành ch&#7913a isoflavon có vai trò t&#432&#417ng t&#7921 nh&#432 n&#7897i ti&#7871t t&#7889 estrogen trong c&#417 th&#7875 n&#7919 gi&#7899i giúp kích thích s&#7921 phát tri&#7875n c&#7911a các mô ng&#7921c cho vòng 1 &#273&#432&#7907c n&#7903 nang và c&#259ng tròn, s&#259n ch&#7855c h&#417n. Ngoài ra, nó còn giúp ng&#259n ng&#7915a nguy c&#417 m&#7855c các b&#7879nh nh&#432 ung th&#432 vú hay u x&#417 &#7903 n&#7919 gi&#7899i. Ngoài ra, s&#7843n ph&#7849m còn ch&#7913a collagen peptide, pregnenolone acetate (chi&#7871t xu&#7845t c&#7911 mài), vitamin E giúp làm &#273&#7865p da, ng&#259n ng&#7915a lão hoá, nám, s&#7841m, tàn nhang trên da.&#272&#7889i t&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ng:
Ph&#7909 n&#7919 tu&#7893i ti&#7873n mãn kinh và mãn kinh, ph&#7909 n&#7919 suy gi&#7843m n&#7897i ti&#7871t t&#7889 và bi&#7875u hi&#7879n: &#272au &#273&#7847u, chóng m&#7863t, m&#7845t ng&#7911, c&#417n b&#7889c h&#7887a tóc không x&#417 d&#7877 gãy r&#7909ng, r&#7889i lo&#7841n kinh nguy&#7879t, ng&#7921c kém s&#259n ch&#7855c, s&#7841m da.
&#272ánh giá v&#7873 s&#7843n ph&#7849m: Viên u&#7889ng có d&#7841ng viên nang m&#7873m, màu h&#7891ng &#273&#7853m d&#7877 s&#7917 d&#7909ng. S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c nghiên c&#7913u và s&#7843n xu&#7845t t&#7915 các lo&#7841i th&#7843o d&#432&#7907c thiên nhiên, không ch&#7913a hóa ch&#7845t &#273&#7897c h&#7841i nên có th&#7875 hoàn toàn yên tâm khi s&#7917 d&#7909ng. Ngoài công d&#7909ng giúp t&#259ng vòng 1, s&#7843n ph&#7849m c&#7843i thi&#7879n các bi&#7875u hi&#7879n lão hóa da, r&#7889i lo&#7841n kinh nguy&#7879t, b&#7889c h&#7887a, suy gi&#7843m sinh lý do suy gi&#7843m n&#7897i ti&#7871t t&#7889 n&#7919 r&#7845t hi&#7879u qu&#7843. Giá thành s&#7843n ph&#7849m th&#7845p phù h&#7907p cho nhi&#7873u &#273&#7889i t&#432&#7907ng.

Xem thêm: Bật Mí 3 Cách Làm Dài Mi Bằng Vaseline Dưỡng Mi Là Loại Nào, Vaseline Dưỡng Mi Là Loại Nào

Viên u&#7889ng CPR Novon 1 là s&#7843n ph&#7849m c&#7911a Công Ty C&#7893 Ph&#7847n D&#432&#7907c Ph&#7849m La Terre France &#273&#7843m b&#7843o s&#7843n xu&#7845t theo tiêu chu&#7849n GMP, nên b&#7841n có th&#7875 an tâm v&#7873 ch&#7845t l&#432&#7907ng s&#7843n ph&#7849m. S&#7917 d&#7909ng s&#7843n ph&#7849m s&#7869 giúp phát tri&#7875n các mô &#273&#7879m m&#7905 quanh ng&#7921c làm cho ng&#7921c n&#7903 và s&#259n ch&#7855c, c&#7843i thi&#7879n ch&#7913c n&#259ng sinh lý n&#7919. &#272&#7891ng th&#7901i, góp ph&#7847n làm ch&#7853m quá trình lão hóa và gi&#7843m m&#7897t s&#7889 tri&#7879u ch&#7913ng ti&#7873n mãn kinh &#7903 n&#7919 gi&#7899i nh&#432 b&#7889c h&#7887a, loãng x&#432&#417ng, m&#7845t ng&#7911, cáu g&#7855t, c&#7843i thi&#7879n các v&#7845n &#273&#7873 v&#7873 da nh&#432 nám da, giúp tóc óng m&#432&#7907t và kh&#7887e h&#417n.
Thành ph&#7847n chính và công d&#7909ng: Chi&#7871t xu&#7845t sâm t&#7889 n&#7919: Làm gi&#7843m các tri&#7879u ch&#7913ng mãn kinh, h&#7895 tr&#7907 s&#7913c kh&#7887e, c&#7843i thi&#7879n ho&#7841t &#273&#7897ng ch&#7889ng oxy hóa, t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c kh&#7887e x&#432&#417ng, có th&#7875 có tác d&#7909ng ch&#7889ng ung th&#432, thúc &#273&#7849y s&#7913c kh&#7887e tim m&#7841ch. Chi&#7871t xu&#7845t m&#7847m &#273&#7853u nành: Giúp b&#7893 sung n&#7897i ti&#7871t t&#7889 n&#7919, hoocmon n&#7919, Isoflavones &#273&#432&#7907c xem là th&#7847n d&#432&#7907c gi&#7843m nám, giúp da luôn c&#259ng m&#7883n, t&#259ng &#273&#7897 &#273àn h&#7891i và gi&#7843m n&#7871p nh&#259n hi&#7879u qu&#7843. Phòng ch&#7889ng và ng&#259n ng&#7915a phát tri&#7875n c&#7911a các t&#7871 bào ung th&#432. Phòng ch&#7889ng và ng&#259n ng&#7915a phát tri&#7875n c&#7911a các t&#7871 bào ung th&#432. Collagen type 1: Bao g&#7891m các s&#7907i collagen c&#7845u t&#7841o thành các b&#7897 ph&#7853n c&#7911a c&#417 th&#7875, bao g&#7891m gân, dây ch&#7857ng, các c&#417 quan và da (l&#7899p h&#7841 bì). Collagen type I r&#7845t quan tr&#7885ng cho vi&#7879c h&#7895 tr&#7907 nhanh lành v&#7871t th&#432&#417ng, t&#7841o &#273&#7897 co giãn, &#273àn h&#7891i, và gi&#7919 liên k&#7871t các mô v&#7899i nhau. Coenzym Q10: Ng&#259n ng&#7915a oxy hóa, c&#7843i thi&#7879n s&#7913c kh&#7887e cho tim m&#7841ch, duy trì pH, h&#7841n ch&#7871 b&#7879nh lý tu&#7893i già. Chi&#7871t xu&#7845t h&#7891ng hoa: Cung c&#7845p &#273&#7897 &#7849m cho da, làm mát d&#7883u da &#273&#7891ng th&#7901i còn làm s&#7841ch bã nh&#7901n trong các l&#7895 chân lông, gi&#7843m s&#432ng và kích &#7913ng m&#7897t cách hi&#7879u qu&#7843, ng&#259n ng&#7915a lão hóa. Glutathione: Ng&#259n ng&#7915a lão hóa. Nó &#273&#432&#7907c xem nh&#432 là chi&#7871c nam châm hút l&#7845y các g&#7889c t&#7921 do, các lo&#7841i kim lo&#7841i n&#7863ng và &#273&#7897c t&#7889 &#273&#432&#7907c h&#7845p th&#7909 m&#7895i ngày qua da, h&#417i th&#7903, n&#432&#7899c u&#7889ng, th&#7921c ph&#7849m &#273&#7875 kích thích &#273ào th&#7843i chúng ra kh&#7887i c&#417 th&#7875, gi&#7919 cho c&#417 th&#7875 luôn kh&#7887e m&#7841nh Vitamin E: Làm &#273&#7865p da, ng&#259n ng&#7915a b&#7879nh tim m&#7841ch, h&#7895 tr&#7907 th&#7883 l&#7921c, c&#7843i thi&#7879n c&#417 kh&#7899p, t&#259ng c&#432&#7901ng mi&#7877n d&#7883ch, cân b&#7857ng n&#7897i ti&#7871t t&#7889, bao g&#7891m h&#7897i ch&#7913ng ti&#7873n kinh nguy&#7879t (PMS), t&#259ng cân, d&#7883 &#7913ng, nhi&#7877m trùng &#273&#432&#7901ng ti&#7871t ni&#7879u, thay &#273&#7893i trên da, lo l&#7855ng và m&#7879t m&#7887i.&#272&#7889i t&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ng:
Ph&#7909 n&#7919 b&#7883 suy gi&#7843m n&#7897i ti&#7871t t&#7889 v&#7899i bi&#7875u hi&#7879n: b&#7889c h&#7887a, &#273au &#273&#7847u, m&#7845t ng&#7911, hay cáu g&#7855t, tóc khô x&#417 d&#7877 gãy r&#7909ng, &#273&#7893 m&#7891 hôi, r&#7889i lo&#7841n kinh nguy&#7879t, ng&#7921c kém s&#259n ch&#7855c, ng&#432&#7901i có nhu c&#7847u làm &#273&#7865p da.
&#272ánh giá s&#7843n ph&#7849m: Viên u&#7889ng có d&#7841ng viên nang màu h&#7891ng nh&#432 các lo&#7841i thu&#7889c tây. &#272&#432&#7907c chi&#7871t xu&#7845t t&#7915 100% tinh ch&#7845t thiên nhiên, có ngu&#7891n g&#7889c xu&#7845t x&#7913 Vi&#7879t Nam và có gi&#7845y ch&#7913ng nh&#7853n c&#7911a C&#7909c an toàn th&#7921c ph&#7849m an toàn khi s&#7917 d&#7909ng. S&#7843n ph&#7849m có giá khá cao so v&#7899i các s&#7843n ph&#7849m khác.
Viên u&#7889ng Growbust Nh&#7845t Phát là s&#7921 k&#7871t h&#7907p hoàn h&#7843o gi&#7919a các thành ph&#7847n &#273&#432&#7907c chi&#7871t xu&#7845t t&#7915 th&#7843o d&#432&#7907c thiên nhiên ch&#7913a ho&#7841t ch&#7845t chính là phytoestrogen – có c&#7845u trúc t&#432&#417ng t&#7921 hormone estrogen, cùng v&#7899i vitamin và khoáng ch&#7845t giúp ng&#7921c phát tri&#7875n m&#7897t cách &#273&#7847y &#273&#7863n. &#272ây là m&#7897t trong nh&#7919ng s&#7843n ph&#7849m viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1 &#273&#432&#7907c nhi&#7873u ng&#432&#7901i tin dùng và &#273ánh giá cao v&#7873 ch&#7845t l&#432&#7907ng, hi&#7879u qu&#7843 mà nó mang l&#7841i.
Thành ph&#7847n chính và công d&#7909ng: R&#7877 cây Pueraria Mirifica: Mang nh&#7919ng ho&#7841t tính estrogen cao nh&#7845t trong s&#7889 các estrogen th&#7921c v&#7853t giúp kích thích các tuy&#7871n ng&#7921c, mô ng&#7921c, giúp cho b&#7847u ng&#7921c phát tri&#7875n và c&#417 ng&#7921c &#273&#7847y &#273&#7863n h&#417n. Tinh ch&#7845t m&#7847m y&#7871n m&#7841ch: Giàu ch&#7845t x&#417 và protein không ch&#7881 thúc &#273&#7849y quá trình tiêu hóa mà còn giúp lo&#7841i b&#7887 &#273&#7897c t&#7889 kh&#7887i c&#417 th&#7875, làm cho da m&#432&#7907t mà và sáng tr&#7855ng mà còn giúp t&#259ng c&#432&#7901ng liên k&#7871t collagen v&#7915a làm dày các l&#7899p dây ch&#7857ng và l&#7899p c&#417 ng&#7921c có vai trò nâng &#273&#7905 b&#7847u ng&#7921c giúp ng&#7921c c&#259ng ch&#7855c. Tinh ch&#7845t m&#7847m &#273&#7853u nành: Genistein và isoflavones có trong m&#7847m &#273&#7853u nành gi&#7889ng nh&#432 kích t&#7889 gi&#7899i tính n&#7919 chính là estrogen, là m&#7897t lo&#7841i kích t&#7889 gi&#7899i tính n&#7919 &#273óng m&#7897t vai trò quan tr&#7885ng trong vi&#7879c trong vi&#7879c &#273i&#7873u ch&#7881nh s&#7913c kh&#7887e sinh s&#7843n, kinh nguy&#7879t. Tinh ch&#7845t men bia: Ch&#7913a nhi&#7873u vitamin và khoáng ch&#7845t t&#7889t cho c&#417 th&#7875, t&#259ng c&#432&#7901ng h&#7879 th&#7889ng mi&#7877n d&#7883ch, c&#7843i thi&#7879n h&#7879 tiêu hoá và giúp nuôi d&#432&#7905ng làn da kh&#7887e m&#7841nh t&#7915 sâu bên trong. Các ch&#7845t xúc tác tham gia vào các chuy&#7875n hóa lên h&#7879 c&#417 ng&#7921c nh&#432 selen, k&#7869m, s&#7855t, canxi, vitamin D và t&#259ng c&#432&#7901ng tu&#7847n hoàn máu nuôi d&#432&#7905ng vùng ng&#7921c c&#361ng nh&#432 v&#7899i da và tóc, giúp da m&#7883n màng, tóc gi&#7843m gãy r&#7909ng, kích thích m&#7885c tóc và giúp c&#417 th&#7875 ch&#7889ng lão hóa toàn di&#7879n.&#272&#7889i t&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ng: S&#7843n ph&#7849m thích h&#7907p cho các &#273&#7889i t&#432&#7907ng trên 18 tu&#7893i. Dùng cho n&#7919 gi&#7899i tu&#7893i &#273ang phát tri&#7875n c&#417 th&#7875, ng&#432&#7901i tr&#432&#7903ng thành có b&#7847u ng&#7921c không n&#7903 nang. Ph&#7909 n&#7919 sau giai &#273o&#7841n sinh con b&#7847u ng&#7921c sa s&#7879 không còn s&#259n ch&#7855c. Ph&#7909 n&#7919 da khô s&#7841m, tóc x&#417 gãy.
Big 1 Thái D&#432&#417ng là s&#7843n ph&#7849m thu&#7897c công ty CP Sao Thái D&#432&#417ng – m&#7897t th&#432&#417ng hi&#7879u d&#7851n &#273&#7847u th&#7883 tr&#432&#7901ng Vi&#7879t Nam trong l&#297nh v&#7921c kinh doanh, s&#7843n xu&#7845t d&#432&#7907c m&#7929 ph&#7849m và th&#7921c ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng có ngu&#7891n g&#7889c th&#7843o d&#432&#7907c. V&#7899i s&#7921 k&#7871t h&#7907p hài hòa gi&#7919a Tam th&#7845t và Pueraria mirifica, viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1 Big 1 Thái D&#432&#417ng là m&#7897t l&#7921a ch&#7885n tuy&#7879t v&#7901i trong vi&#7879c h&#7895 tr&#7907 n&#7897i ti&#7871t t&#7889 n&#7919 cho ch&#7883 em ph&#7909 n&#7919, &#273&#7863c bi&#7879t là ph&#7909 n&#7919 sau khi sinh.
Thành ph&#7847n n&#7893i b&#7853t và công d&#7909ng: Pueraria mirifica: V&#7899i công d&#7909ng giúp vòng m&#7897t n&#7903 nang, s&#259n ch&#7855c, ch&#7889ng ch&#7843y x&#7879 cho ph&#7909 n&#7919 sau sinh, c&#7843i thi&#7879n sinh lý t&#259ng ti&#7871t d&#7883ch âm &#273&#7841o và gi&#7843i quy&#7871t v&#7845n &#273&#7873 khô h&#7841n &#7903 n&#7919 gi&#7899i. Tam th&#7845t: &#272ây là m&#7897t d&#432&#7907c li&#7879u quý có tác d&#7909ng tuy&#7879t v&#7901i cho ph&#7909 n&#7919 m&#7885i l&#7913a tu&#7893i giúp ho&#7841t huy&#7871t, b&#7893 huy&#7871t, t&#259ng s&#7913c &#273&#7873 kháng và t&#259ng c&#432&#7901ng nuôi d&#432&#7905ng vòng m&#7897t c&#361ng nh&#432 toàn c&#417 th&#7875 giúp ph&#7909 n&#7919 có s&#7913c kh&#7887e t&#7889t. &#272&#7891ng th&#7901i, nó còn có tác d&#7909ng s&#7843n sinh tân d&#7883ch bôi tr&#417n, nhu th&#7853n da tóc &#273&#7875 da sáng &#273&#7865p, c&#259ng m&#7883n, tóc m&#7873m m&#7841i, óng &#7843.&#272&#7889i t&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ng: Thích h&#7907p cho &#273&#7889i t&#432&#7907ng trên 18 tu&#7893i. Ph&#7909 n&#7919 trong giai &#273o&#7841n &#273ang phát tri&#7875n, ph&#7909 n&#7919 tr&#432&#7903ng thành có b&#7847u ng&#7921c kém n&#7903 nang, ph&#7909 n&#7919 sau khi sinh có b&#7847u ng&#7921c b&#7883 ch&#7843y x&#7879, kém s&#259n ch&#7855c. Ph&#7909 n&#7919 tu&#7893i ti&#7873n mãn kinh suy gi&#7843m ch&#7913c n&#259ng sinh lý, khô âm &#273&#7841o, b&#7889c h&#7887a, chóng m&#7863t, nh&#7913c &#273&#7847u, r&#7889i lo&#7841n gi&#7845c ng&#7911. Ng&#432&#7901i thi&#7871u máu, hoa m&#7855t, chóng m&#7863t, m&#7845t ng&#7911, suy nh&#432&#7907c c&#417 th&#7875 &#273&#7863c bi&#7879t là ph&#7909 n&#7919 sau khi sinh. Ph&#7909 n&#7919 b&#7883 u vú, u nang bu&#7891ng tr&#7913ng, u x&#417 t&#7917 cung lành tính. Ng&#432&#7901i da khô, nh&#259n, tóc khô d&#7877 gãy.&#272ánh giá v&#7873 s&#7843n ph&#7849m: S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c thi&#7871t k&#7871 d&#432&#7899i d&#7841ng viên hoàn, theo t&#7915ng gói nh&#7887 d&#7877 s&#7917 d&#7909ng. S&#7843n ph&#7849m có thành ph&#7847n t&#7915 thiên nhiên nên an toàn cho ng&#432&#7901i s&#7917 d&#7909ng. S&#7843n xu&#7845t v&#7899i công ngh&#7879 hàng &#273&#7847u Vi&#7879t Nam &#273&#7841t chu&#7849n GMP và là m&#7897t trong nh&#7919ng s&#7843n ph&#7849m n&#7893i tr&#7897i &#273&#7871n t&#7915 th&#432&#417ng hi&#7879u n&#7893i ti&#7871ng Sao Thái D&#432&#417ng. Giá thành s&#7843n ph&#7849m khá &#273&#7855t.
Orihiro là th&#432&#417ng hi&#7879u n&#7893i ti&#7871ng c&#7911a Nh&#7853t B&#7843n v&#7899i nhi&#7873u dòng s&#7843n ph&#7849m n&#7893i ti&#7871ng &#273&#432&#7907c nhi&#7873u ng&#432&#7901i tin dùng và &#273ánh giá cao. M&#7897t trong nh&#7919ng s&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c &#432a chu&#7897ng c&#7911a Orihiro là viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1 Orihiro BBB Best Body Beauty v&#7899i 100% thành ph&#7847n là t&#7915 các chi&#7871t xu&#7845t th&#7843o d&#432&#7907c t&#7921 nhiên, không ch&#7881 mang l&#7841i hi&#7879u qu&#7843 mà còn an toàn cho s&#7913c kh&#7887e, an tâm h&#417n khi s&#7917 d&#7909ng, &#273&#7863c bi&#7879t là c&#417 &#273&#7883a ph&#7909 n&#7919 Á &#272ông v&#7889n khá nh&#7841y c&#7843m.
Thành ph&#7847n n&#7893i b&#7853t và công d&#7909ng: Chi&#7871t xu&#7845t Maca: V&#417&#769i h&#417n 20 hoa&#803t châ&#769t ho&#769a ho&#803c trong &#273o&#769 isoflavone cao nhâ&#769t giúp ki&#769ch thi&#769ch la&#768m t&#259ng ki&#769ch th&#432&#417&#769c, s&#259n ch&#259&#769c va&#768 &#273â&#768y &#273&#259&#803n vo&#768ng ng&#432&#803c. Cân b&#7857ng n&#7897i ti&#7871t t&#7889, gi&#7843m nám s&#7841m, tàn nhang, &#273&#7849y lùi các tri&#7879u ch&#7913ng ti&#7873n mãn kinh, mãn kinh Elastin: T&#7841o m&#7897t m&#7841ng l&#432&#7899i ba chi&#7873u gi&#7919a các s&#7907i Collagen, k&#7871t h&#7907p v&#7899i Collagen &#273&#7875 t&#7841o nên m&#7897t liên k&#7871t b&#7873n v&#7919ng d&#432&#7899i da, giúp da kh&#7887e m&#7841nh, s&#259n ch&#7855c và c&#259ng m&#7883n. S&#7919a ong chúa: Có t&#7899i 20 axit amin t&#7921 do, các vitamin nh&#432 B1, B2, B6, PP, &#273&#7863c bi&#7879t có nhi&#7873u vitamin A, E r&#7845t c&#7847n cho làn da và t&#7889t cho c&#7843 m&#7855t. Giúp d&#432&#7905ng da, ch&#7889ng viêm, tr&#7883 m&#7909n, c&#7843i thi&#7879n &#273&#7897 &#273àn h&#7891i c&#7911a da, làm m&#7901 qu&#7847ng thâm, v&#7871t thâm, s&#7865o m&#7909n, giúp thúc &#273&#7849y t&#259ng tr&#432&#7903ng c&#361ng nh&#432 ng&#259n ng&#7915a r&#7909ng tóc&#272&#7889i t&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ng: Ph&#7909 n&#7919 t&#7915 18 tu&#7893i tr&#7903 lên. Ph&#7909 n&#7919 c&#7847n c&#7843i thi&#7879n kích th&#432&#7899c vòng 1. Ph&#7909 n&#7919 giai &#273o&#7841n sau sinh c&#7847n t&#259ng c&#432&#7901ng &#273&#7897 s&#259n ch&#7855c, gi&#7843m thi&#7875u nguy c&#417 vòng 1 ch&#7843y x&#7879, chùng nhão. Ph&#7909 n&#7919 b&#432&#7899c vào giai &#273o&#7841n ti&#7873n mãn kinh d&#7877 thi&#7871u h&#7909t estrogen, gi&#7843m h&#7845p thu vitamin, khoáng ch&#7845t, da d&#7877 nh&#259n nheo, thâm s&#7841m, tàn nhang,…&#272ánh giá s&#7843n ph&#7849m: Viên u&#7889ng &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t v&#7899i kích th&#432&#7899c nh&#7887, d&#7877 nu&#7889t, th&#417m mùi b&#7841c hà, không &#273&#7875 l&#7841i v&#7883 khó ch&#7883u sau khi u&#7889ng. S&#7843n ph&#7849m có thành ph&#7847n lành tính, an toàn cho ng&#432&#7901i s&#7917 d&#7909ng, không gây t&#259ng cân, không kích &#7913ng, chi&#7871t xu&#7845t thiên nhiên ch&#7845t l&#432&#7907ng cao, t&#7889t cho s&#7921 n&#7843y n&#7903 c&#7911a vòng m&#7897t. Sau khi dùng h&#7871t 1 l&#7885 b&#7841n có th&#7875 c&#7843m nh&#7853n &#273&#432&#7907c rõ ràng. S&#7917 d&#7909ng kho&#7843ng 2-3 l&#7885, s&#7869 cho hi&#7879u qu&#7843 t&#259ng kích th&#432&#7899c vòng 1 rõ r&#7879t h&#417n. Ngoài ra còn c&#7843i thi&#7879n &#273áng k&#7875 v&#7873 da, tóc và vóc dáng cho ng&#432&#7901i t&#7853p luy&#7879n. Tuy nhiên, giá thành s&#7843n ph&#7849m khá cao.

Xem thêm: Bản Đồ Hà Nội Xe Bus Trên Địa Bàn Hà Nội, Bản Đồ Xe Buýt Hà Nội

Nh&#7919ng l&#432u ý khi s&#7917 d&#7909ng viên u&#7889ng t&#259ng vòng 1 &#273&#7875 có hi&#7879u qu&#7843 t&#7889t nh&#7845t

Kiên trì s&#7917 d&#7909ng theo &#273úng h&#432&#7899ng d&#7851n, theo m&#7897t l&#7897 trình nh&#7845t &#273&#7883nh, không t&#7921 ý t&#259ng li&#7873u l&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ng. Thi&#7871t l&#7853p ch&#7871 &#273&#7897 &#259n u&#7889ng phù h&#7907p, u&#7889ng nhi&#7873u n&#432&#7899c, không s&#7917 d&#7909ng r&#432&#7907u bia thu&#7889c lá, các ch&#7845t kích thích và t&#7853p th&#7875 d&#7909c th&#432&#7901ng xuyên các bài t&#7853p giúp t&#259ng vòng 1. B&#7841n có th&#7875 k&#7871t h&#7907p thêm tinh d&#7847u massage &#273&#7875 làm t&#259ng hi&#7879u qu&#7843 n&#7903 ng&#7921c nhanh chóng. Ng&#7911 &#273&#7911 gi&#7845c, tránh th&#7913c khuya và luôn gi&#7919 tinh th&#7847n tho&#7843i mái.
Ngoài ra, n&#7871u b&#7841n có th&#7855c m&#7855c v&#7873 các v&#7845n &#273&#7873 liên quan &#273&#7871n ch&#259m sóc da ho&#7863c c&#7847n t&#432 v&#7845n &#273&#7875 l&#7921a ch&#7885n s&#7843n ph&#7849m phù h&#7907p, xin vui lòng liên h&#7879 v&#7899i D&#431&#7906C S&#296 c&#7911a Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t theo các hình th&#7913c sau:
Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t s&#7889 1: 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n 11, Tp.HCM
Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t s&#7889 2: 979 Phan V&#259n Tr&#7883, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n Gò V&#7845p, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *